Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2007

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
( ΣΗΜΑ )


ΑΡΘΡΟ 1.

Ιδρύεται συνδικαλιστικό όμοιο-επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία « ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με την συντομογραφία «ΣΗΜΑ», που καλύπτει όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες των Ηλεκτροτεχνιτών, Αρχιτεχνίτων, Εργοδηγών και πτυχιούχων επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ 2.

Έδρα του συνδικάτου είναι η Διοικητική Περιφέρεια Νομαρχίας Αθηνών.


ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Σκοπός του συνδικάτου είναι η διαφύλαξη, προώθηση, εξέλιξη, διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των μελών του.
Η προάσπιση της εργασίας και της ασφάλειας της εργασίας των.
Η προάσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων από οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση αμφισβήτηση ή υποβάθμιση, από όπου και αν προέρχεται.
Η ενίσχυση των εισοδημάτων τους με την σύναψη γενικών ή ειδικών Σ.Σ.Ε.
Η διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων των μελών του.
Η εξέλιξη της γνώσης, της τέχνης και της επιστήμης στις εφαρμοζόμενες νέες τεχνολογίες.
Η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου που να αποτρέπει την ανεργία στους κλάδους απασχόλησης.
Η ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των άλλων εργαζομένων.
Η υπεράσπιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, η ανεξαρτησία και ο ακηδεμόνευτος συνδικαλισμός των μελών.
Η ενεργή συμμετοχή και οι συνεχείς αγώνες για την εξάλειψη της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο.
Η ενεργή και ποικιλότροπη παρέμβαση εναντίον των πολέμων, των ανισοτήτων, της φτώχειας, της περιθωριοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΣΑ

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού ίδρυσης του Συνδικάτου είναι τα συγκεκριμένα που θα αποφασίζονται από τα αρμόδια προς τον σκοπό αυτό, όργανα διοίκηση και από τις Γενικές ή ειδικές Συνελεύσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Οποιαδήποτε μορφή κινητοποιήσεων και διεκδίκησης, η συμμετοχή ή η σύσταση εκπαιδευτικού κέντρου εκπαίδευσης, μελέτης, τεκμηρίωσης και μετεκπαίδευσης των μελών στην απόκτηση ή εξειδίκευση γνώσεων
στις νέες τεχνολογίες, η συμμετοχή σε κοινωνικά – πολιτικά κινήματα διεκδίκησης των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η τακτική έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων ( εφημερίδα, περιοδικά) εργασιακού και τεχνολογικού περιεχομένου κλπ.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συνδικάτου είναι οι εγγραφές μελών, οι τακτικές εισφορές των μελών, οι επιχορηγήσεις τρίτων, οι δωρεές, οι εκποιήσεις κινητών και ακινήτων αξιών που δύναται να αποκτηθούν, οι επιχορηγήσεις της Εργατικής Εστίας και από διάφορες άλλες δραστηριότητες του Συνδικάτου.
Η εγγραφή ορίζεται στα 15 ευρώ και η μηνιαία εισφορά ορίζεται στα 2 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Συνδικάτο εκπροσωπείται στην Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας μέσω της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών ( ΟΗΕ) εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και εφ’ όσον ψηφίσουν διαφορετικά τα 2/3 των ψηφισάντων μελών.

ΑΡΘΡΟ 7.

Το Συνδικάτο αποτελεί τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας
( ΕΚΑ) και της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας ( ΟΗΕ).

ΑΡΘΡΟ 8. ΜΕΛΗ

Μέλη του Συνδικάτου εγγράφονται όλοι οι τεχνικοί που κατέχουν τίτλους πιστοποίησης ( άδειες άσκησης επαγγέλματος) βάση του Ν. 6422/34 βοηθού ηλεκτροτεχνίτη, ηλεκτροτεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εργοδηγού, πτυχιούχου επίβλεψης εφ’ όσον εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του επιπέδου σπουδών πλην ΤΕΙ και ΑΕΙ.
Τα υποψήφια μέλη του Συνδικάτου εγγράφονται μετά από αίτηση τους προς το Δ.Σ. και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών προς εξακρίβωση της τεχνικής τους ιδιότητας δηλώνοντας ότι αποδέχονται το καταστατικό.
Το Δ.Σ. εγκρίνει η απορρίπτει τις αιτήσεις εγγραφής στην πρώτη συνεδρίαση του, κοινοποιώντας την απόφαση του στους ενδιαφερόμενους.
Το υποψήφιο μέλος που δεν έγινε δεκτό από το Δ.Σ. έχει την δυνατότητα προσφυγής του στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Ο τίτλος πιστοποίησης και η εξαρτημένη σχέση εργασίας αποτελούν μη ανατρέψιμα δεδομένα που καθορίζουν τον χαραχτήρα του Συνδικάτου και δεσμεύουν απόλυτα τα μέλη.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση δεν έχει κανένα δικαίωμα τροποποίησης των δύο βασικών δεδομένων, δηλαδή της πιστοποίησης και της εξαρτημένης σχέσης εργασίας των μελών του Συνδικάτου


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9 ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία των οργάνων Διοίκησης είναι τριετής και ανανεώνεται με εκλογικές διαδικασίες και με εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα.
Στην περίπτωση ανωτέρας βίας παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης χωρίς δικαστική συνδρομή για ένα δίμηνο ( 60 ημερολογιακές ημέρες).
Η παράταση αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας που καταστατικά έληξε η θητεία των οργάνων διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης είναι:
α) Το εντεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο
β) Η τριμελής (3) Ελεγκτική Επιτροπή
γ) Οι τριμελής (3) εργασιακές, Επιχειρησιακές και Κλαδικές Επιτροπές, οι οποίοι εκλέγονται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης σε ξεχωριστή διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εκλογή των οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων, διενεργείται κάθε τρία (3) χρόνια ταυτόχρονα ή και ανεξάρτητα των αρχαιρεσιών για την εκλογή των αντιπροσώπων στα δευτεροβάθμια όργανα.
Η εκλογή γίνεται δια ψηφοδελτίων και με εφαρμογή της Απλής Αναλογικής ως αποκλειστικό εκλογικό σύστημα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1262/84
Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι συγκροτούν ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγονται με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.
Ο συνδυασμός των ανεξάρτητων υποψηφίων δεν συμμετέχει ως συνδυασμός στην κατανομή των εδρών.

ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ανώτερα συλλογικά όργανα διοίκησης του Συνδικάτου αποτελούν η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδικάτου και η Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Οι αποφάσεις των δύο οργάνων είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη και ανατρέπονται όταν ζητηθεί από το 25% των μελών έκτακτη Γενική Συνέλευση ή έκτακτη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Η ανατροπή μίας απόφασης χρειάζεται την πλειοψηφία των 2/3.

ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων αποτελείται από τα 50 εκλεγμένα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ( Δ. Σ. ), και των 3 μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Η θητεία των 50 εκλεγμένων Αντιπροσώπων ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ.
Η Συνέλευση των αντιπροσώπων συνεδριάζει κάθε δεύτερο 10ήμερο του πρώτου μήνα έκαστου εκ των τριών χρόνων της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όποτε αποφασισθεί από τα 2/3 των μελών του Δ.Σ.
Η συνέλευση των Αντιπροσώπων επιλαμβάνεται:
α) την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.
β) την έγκριση του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος δράσης για το επόμενο έτος.
γ) την οριστική απόφαση διαγραφής ή οποιασδήποτε άλλη ποινής σε βάρος μελών για αντί-συνδικαλιστική ή αντί-καταστατική δράση, αφού αποτελεί το δευτεροβάθμιο καταστατικά, πειθαρχικό όργανο.
Αποφασίζει για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων ή άλλης μορφής αγώνων που στόχο θα έχουν την επίτευξη των αρχών του άρθρου 3, την διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, την επίτευξη του προγράμματος δράσης και όποιου άλλου αιτήματος τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δύνανται το 25% των μελών του Συνδικάτου να συγκαλέσουν την Συνέλευση των Αντιπροσώπων για σπουδαίο λόγο.
Στις διαδικασίες της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων προεδρεύει τριμελές Προεδρείο, το οποίο διευθύνει την συνεδρίαση, κρατά πρακτικά και οι αποφάσεις εγγράφονται στο βιβλίο πρακτικών χωριστά και υπογράφονται αμέσως μετά την λήξη της διαδικασίας.


ΑΡΘΡΟ 14 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Συνδικάτου το οποίο :
α) Επικυρώνει με πλειοψηφία του πενήντα (50) συν ένα (1) των ταμειακώς εντάξει ψηφισάντων μελών τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Αντιπροσώπων.
β) Επικυρώνει με την ίδια πλειοψηφία τις αποφάσεις του Δ.Σ.
γ) Επικυρώνει ή απορρίπτει με την ίδια πλειοψηφία τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό της απερχόμενης Διοίκησης.
δ) Εγκρίνει ή απορρίπτει ή τροποποιεί με την ίδια πλειοψηφία τον Οικονομικό Προϋπολογισμό για την νέα τριετία.
ε) Τροποποιεί το καταστατικό με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακώς εντάξει ψηφισάντων μελών.
στ) Εκλέγει τα όργανα Διοίκησης του Συνδικάτου και τα 50 μέλη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και των αναπληρωματικών τους.
ζ) Συνέρχεται μία φορά κάθε τρία χρόνια, 45 ημέρες πριν την λήξη της θητείας των οργάνων Διοίκησης.
στ) Εκλέγει τις τριμελής επιτροπές του άρθρου 10

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία με την συμμετοχή τουλάχιστον του 50% των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών επανέρχεται η σύγκλιση της εντός 15 ημερών όπου και διαπιστώνεται η απαρτία εάν παρευρίσκεται το 35% των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών.
Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία και κατά την δεύτερη φορά, συγκαλείται σε 5 ημέρες από την δεύτερη συνεδρίαση, με το 50% της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, οπότε βρίσκεται σε πλήρη απαρτία.
Εάν διαπιστωθεί και πάλι αδυναμία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή λόγων ανωτέρας βίας, παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των οργάνων διοίκησης χωρίς δικαστική απόφαση για δύο μήνες και όχι περισσότερο από 60 ημερολογιακές ημέρες.
Εάν και πάλι με την πάροδο των 60 ημερών διαπιστωθεί αδυναμία σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, τότε συντάσσεται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο πρακτικό διάλυσης του Συνδικάτου και τα περιουσιακά στοιχεία εκχωρούνται στη Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας.
Όλες οι διαδικασίες και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευση διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία.
Στην ίδια διαδικασία πραγματοποιείται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή της πενταμελούς (5) Εφορευτικής Επιτροπής .
Μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής παραιτείται αυτομάτως το Διοικητικό Συμβούλιο, πλην του Προέδρου που παραμένει μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας από την Εφορευτική Επιτροπή.
Την διαδικασία της συνεδρίασης προεδρεύει τριμελές Προεδρείο το οποίο εκλέγεται από το σώμα.
Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις κρατούνται πρακτικά. Οι αποφάσεις καταγράφονται χωριστά και υπογράφονται αμέσως μετά την λήξη της διαδικασίας από το τριμελές Προεδρείο.
ΑΡΘΡΟ 15 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά την εκλογική διαδικασία στο χώρο που διενεργούνται οι εκλογές παρίστανται εκπρόσωποι των συνδυασμών.
Τυχόν ενστάσεις συζητούνται πάραυτα διακόπτοντας την εκλογική διαδικασία η εφορευτική επιτροπή και ανακοινώνεται η απόφαση της σε κάθε ένσταση.
Η διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται από τις 08:00 έως τις 18:00 για κάθε ημέρα εκλογής.
Οι εκλογές δύνανται να πραγματοποιούνται σε μια ημέρα ή και περισσότερες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Κάθε συνδυασμός δικαιούται τον ίδιο αριθμό ψηφοδελτίων τα οποία παραχωρούνται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής.ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η εκλογή των οργάνων Διοίκησης, των αντιπροσώπων στο Ε.Κ.Α. και στην Ο.Η.Ε., πραγματοποιείται με χωριστά ψηφοδέλτια, ένα για κάθε τομέα και με χωριστά χρώματα ανά φάκελο και αντίστοίχα για κάθε ψηφοδέλτιο.
Τα 50 εκλεγμένα μέλη στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων εκλέγονται με σειρά ψήφων από τα αναπληρωματικά μέλη κάθε συνδυασμού ανάλογα με την δύναμη του κάθε συνδυασμού στο Δ.Σ.
Μέλη τα οποία έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα σε επιχειρησιακό σωματείο, δύνανται να συμμετέχουν της εκλογικής διαδικασίας του Συνδικάτου και να ψηφίζουν τα όργανα διοίκησης και τους αντιπροσώπους της Συνέλευσης Αντιπροσώπων.
Εάν στο επιχειρησιακό σωματείο δεν ψήφισαν για αντιπροσώπους Ομοσπονδίας ή Εργατικού Κέντρου κατέχουν το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των αντιπροσώπων στο ΕΚΑ ή στην ΟΗΕ.
Μέλη τα οποία το επιχειρησιακό τους σωματείο δεν αποτελεί τμήμα Ομοσπονδίας ή Εργατικού Κέντρου και έχουν συμμετάσχει για την εκλογή αντιπροσώπων σε ένα από τα δύο Δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, δικαιούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για το άλλο αντίστοιχα, στην εκλογική διαδικασία του Συνδικάτου.ΑΡΘΡΟ 17 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα τρεις ημέρες από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή.
Την σύγκληση πραγματοποιεί ο πρώτος των εκλεγμένων από τον πρώτο συνδυασμό , έχοντας την ευθύνη ειδοποίησης των εκλεγμένων μελών του Δ.Σ., η οποία γίνεται εγγράφως.
Η συγκρότηση είναι αντιπροσωπευτική και αναλογική της εκλογικής έκφρασης των μελών στα αξιώματα του Δ.Σ.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να παρευρίσκονται όλα τα εκλεγμένα μέλη, ώστε το όργανο να έχει την απαιτούμενη απαρτία.
Εάν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας τότε το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δίχως άλλης ειδοποίησης μετά από δύο ημέρες και η απαρτία του διαπιστώνεται αν παρευρίσκονται τα έξη από τα εννέα εκλεγμένα μέλη.
Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία κατ’ ελάχιστο 50% συν ένας.
Δύναται να αποφασίζει με την ίδια πλειοψηφία ποιες ψηφοφορίες και για ποια θέματα η απόφαση θα λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 18 ΕΚΛΟΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ

Στην πρώτη μετά τις εκλογές οργάνων διαδικασία , το Διοικητικό Συμβούλιο έρχεται σε σώμα για την εκλογή των αξιωμάτων:
Πρόεδρος
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Οργανωτικός Γραμματέας
Οικονομικός Γραμματέας
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας
Αναπληρωτής Οικονομικός Γραμματέας
Έφορος
Η εκλογή για κάθε αξίωμα πραγματοποιείτε με μυστική ψηφοφορία.
Μετά την εκλογή των αξιωμάτων, το Δ.Σ. εκλέγει τους υπευθύνους των Γραμματειών εκ των μελών του.
Στην ίδια διαδικασία το Δ.Σ. αποφασίζει την ημέρα και την ώρα των τακτικών συνεδριάσεων του.


ΑΡΘΡΟ 19 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Οι Γραμματείες αποτελούν υποβοηθητικά τμήματα δουλειάς της δράσης και της λειτουργίας του Συνδικάτου.
Συστήνονται τέσσερις Γραμματείες και συγκροτούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Γραμματεία Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης
Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας
Γραμματεία Ασφαλιστικών
Γραμματεία Νομικής Προστασίας
Σε κάθε Γραμματεία προΐσταται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με ευθύνη της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και με εισήγηση του Δ.Σ. δύναται να συστηθούν επί πλέον Γραμματείες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ


ΑΡΘΡΟ 20 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το εκτελεστικό συλλογικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης και διοικητικό του Συνδικάτου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Επεξεργάζεται και εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις και στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων το πρόγραμμα δράσης, τον οικονομικό προϋπολογισμό, απολογισμό και Διοικητικό απολογισμό.
Καταρτίζει και διεκδικεί την εφαρμογή γενικής ή ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Επιμελείται την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων και των δύο τύπων Γενικών Συνελεύσεων.
Προκηρύσσει διάφορες μορφές κινητοποιήσεων ( στάσεις εργασίας, 24ωρες ή συνεχιζόμενες απεργίες, συλλαλητήρια ή συμμετοχή σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις των Δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμμετέχει και της ΓΣΕΕ)
Αυτοπεριορίζεται η δυνατότητα του στην προκήρυξη των 24ωρων και πλέον απεργιών σε τρεις κατ’ έτος. Για κάθε επί πλέον απεργιακή 24ωρη κινητοποίηση ή μεγαλύτερου χρόνου απ’ αυτή προσφεύγει στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Οργανώνει και συγκαλεί συσκέψεις, συνεδριάσεις, Γενικές Συνελεύσεις ( τακτικές, έκτακτες ή ειδικές), σεμινάρια και γενικότερα την συλλογική οργάνωση και δράσης του Συνδικάτου.
Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του και ορίζει πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή που επιμελείται όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την συμπεριφορά των μελών σε σχέση με το καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.
Εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αν. Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Οργανωτικό και Οικονομικό Γραμματέα, τον έφορο και τους υπευθύνους Γραμματειών.
Συγκροτεί ειδικές υποβοηθητικές επιτροπές για την επίτευξη των αποφάσεων του και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.
Εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις την τροποποίηση του καταστατικού, την κήρυξη μορφών αγώνων, την διαγραφή μελών, την συμμετοχή σε διάφορα φόρουμ και κοινωνικούς αγώνες, την σύσταση εκπαιδευτικού κέντρου ή την συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Εκπροσωπεί ως συλλογικό όργανο τα μέλη του Συνδικάτου προς όλους τους φορείς δυνάμενο να ορίσει τον εκπρόσωπό του - για ειδικά θέματα- έναντι των οργάνων του Κράτους.
Αναθέτει ειδικά καθήκοντα στον Αν. Πρόεδρο πέραν των καθηκόντων του όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος.
Συντάσσει κανόνες λειτουργίας των γραφείων του, του υπαλληλικού του προσωπικού, των Γραμματειών και των σχέσεων του με τον Νομικό του Σύμβουλο.
Συνεδριάζει κάθε μήνα σε ημέρα και ώρα που αποφασίζεται στη πρώτη συνεδρίαση κάθε έτους.
Έκτακτα συνεδριάζει όταν υφίσταται ειδική ανάγκη ή το ζητήσουν το 1/3 των μελών, ή η Συνέλευση των Αντιπροσώπων, ή το 15% των μελών του Συνδικάτου.
Όταν η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκαλείται από αιτιολογημένο αίτημα των μελών του ή της Συνέλευσης των Αντιπρόσωπων, η συνεδρίαση πραγματοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από της αιτήσεως, υποχρεωτικά.
Αν δεν υφίσταται πραγματικός λόγος και η πλειοψηφία του Δ.Σ. δεν συνεδριάζει εντός των 10 ημερών, τότε εξαναγκάζεται από τους αιτούντες με προσφυγή τους στα Δικαστήρια.
Στις έκτακτες συνεδριάσεις οι ζητούντες την συνεδρίαση υποχρεωτικά οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα συζήτησης και εκπρόσωπός του να παρίσταται ως ειδικός εισηγητής.
Καθορίζει όταν χρειάζεται το ύψος των ημεραργιών των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε. και του Προεδρείου της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής.
Καθορίζει το ύψος της εγγραφής και την μηνιαίας εισφοράς που επικυρώνεται από την Γεν. Συνέλευση.ΑΡΘΡΟ 21 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

Οι Γραμματείες επεξεργάζονται, συντάσσουν, ερευνούν και ενεργούν προς το συμφέρον των μελών του Συνδικάτου σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της κάθε μιας ξεχωριστά και όπως καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή και η Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 22 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος προεδρεύει αναπληρούμενος εάν κωλύεται από τον Αν. Πρόεδρο, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Τηρεί την διαδικασία διαλογικής συζήτησης στις συνεδριάσεις
Θέτει σε ψηφοφορία τα θέματα.
Διαπιστώνει την απαρτία του Δ.Σ.
Συντάσσει με τον Αν. Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και έχει την ευθύνη έγκαιρης ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ. για τα προς συζήτηση θέματα 5 εργάσιμες μέρες πριν την συνεδρίαση του Σώματος.
Διαχειρίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδικάτου και επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού και την εφαρμογή των αποφάσεων όλων των οργάνων.
Εκπροσωπεί το Συνδικάτο και το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Δ.Σ., στα αρμόδια όργανα του Κράτους, σε φορείς και τα Δικαστήρια.
Μαζί με τον Αν. Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα αποτελούν την Γραμματεία του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αν. Πρόεδρος εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου και όσα επί πλέον καθήκοντα οφείλει να του αναθέσει το Δ.Σ. στην πρώτης Συνεδρίαση του μετά από κάθε νέα εκλογή του.
Ο Αν. Πρόεδρος καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τα θέματα ημερήσιας διάταξης και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και επιμελείται των Δημοσίων και Διεθνών σχέσεων του οργάνου.
Έχει τον συντονισμό των Γραμματειών.ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας, διευθύνει το γραφείο, επιτηρεί την λειτουργία των υπηρεσιών, του προσωπικού, επιμελείται των πρακτικών, του Μητρώου Μελών μαζί με τον Γραμματέα Οργανωτικού, έχει την σφραγίδα του Συνδικάτου, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Αν. Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καταρτίζει με τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Απουσιάζων ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Αν. Γεν. Γραμματέα.
Δύναται να ορίσει ειδικά καθήκοντα στο Αν. Γεν. Γραμματέα.ΑΡΘΡΟ 25 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται με το Γεν. Γραμματέα το Μητρώο Μελών, επιλαμβάνεται την οργανωτική λειτουργία των επιχειρησιακών ή κλαδικών επιτροπών και έχει την ευθύνη της επαφής των συναδέλφων με το Συνδικάτο καθώς και την επιμέλεια της εγγραφής νέων μελών.
Απουσιάζων ή κωλυόμενος αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.


ΑΡΘΡΟ 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Οικονομικός Γραμματέας επιμελείται και έχει την ευθύνη των οικονομικών του Συνδικάτου, τηρεί το βιβλίο οικονομικών και διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, υπογράφει όλα τα εντάλματα πληρωμής μαζί με τον Πρόεδρο ή τον Αν. Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, εκδίδει αποδείξεις είσπραξης και έχει όλη την ευθύνη των συναλλαγών με τις τράπεζες.
Διαθέτει και διαχειρίζεται χρηματικά ποσά, που το ύψος τους καθορίζεται από το Δ.Σ.
Καταθέτει σε πιστωτικό οργανισμό που αποφασίζει το Δ.Σ., όλα τα έσοδα του Συνδικάτου.
Έχει την ποινική και Αστική ευθύνη έναντι της διαχείρισης των ενταλμάτων πληρωμής χωρίς εντολή του Δ.Σ. ή της απώλειας χρημάτων.
Ενημερώνει κάθε τρίμηνο το Δ.Σ. για την πορεία των οικονομικών του Συνδικάτου.
Έχει την ευθύνη σύνταξης του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.
Τηρεί ειδικό Μητρώο Μελών στο οποίο καταγράφεται η οικονομική εικόνα του κάθε μέλους και το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το Μητρώο Μελών.
Διαφυλάσσει με αποκλειστική ευθύνη και σε ειδικό χώρο όλα τα οικονομικά στοιχεία.
Μέρος των δραστηριοτήτων του δύναται να εκχωρήσει στον Αν. Οικονομικό Γραμματέα.
Ο Οικονομικός Γραμματέας απουσιάζων ή κωλυόμενος αναπληρώνεται από τον Αν. Οικονομικό Γραμματέα.
ΑΡΘΡΟ 27 ΕΦΟΡΟΣ

Ο Έφορος έχει την ευθύνη των κινητοποιήσεων, των εκδηλώσεων, της έκδοσης έντυπου ενημερωτικού υλικού και προεδρεύει της ομάδας σύνταξης της εφημερίδας του Συνδικάτου, εκτελώντας χρέη αρχισυνταξίας.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Α] Κάθε μέλος του Συνδικάτου έχει την υποχρέωση να προσφεύγει στη Πειθαρχική Επιτροπή εναντίον του Δ.Σ., των μελών του Δ.Σ. ή των συναδέλφων του, όταν εκτιμά ότι παραβιάζεται το καταστατικό, οι αποφάσεις του Δ.Σ. ή των Γεν. Συνελεύσεων καθώς και όταν παραβιάζεται κατά την εκτίμησή του η συνδικαλιστική του δράση.
Β] Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο κάθε πέντε χρόνια να επαναβεβαιώνει το μητρώο μελών, εκκαθαρίζοντας το από τυχών αποχωρήσεις, διαγραφές, συνταξιοδοτήσεις μελών.

ΑΡΘΡΟ 29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Συνδικάτου είναι υποχρεωμένα να σέβονται το καταστατικό και να εκτελούν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.
Η παραβίαση των κανόνων που ορίζονται στο παρόν καταστατικό ή η αποστασιοποίηση από της αποφάσεις της πλειοψηφίας, η μη εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, αποτελούν πειθαρχικά παραπτώματα και αρμόδια στην επιβολή ποινών όργανα είναι η πειθαρχική επιτροπή και ως δευτεροβάθμια επιτροπή είναι η Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Η απουσία των μελών του Δ. Σ. από τις συνεδριάσεις του, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει περισσότερες των τριών συνεχών συνεδριάσεων ή των 5 σε ακανόνιστο χρόνο ή προβαίνει σε αντί-καταστατική ή αντί-συνδικαλιστική δράση, παραπέμπετε στη Δευτεροβάθμια πειθαρχική επιτροπή η οποία αποφαίνεται για την αντικατάστασή του από τον πρώτο αναπληρωματικό του συνδυασμού από τον οποίον εξελέγη.
Το μέλος έχει δικαίωμα απολογίας στην πειθαρχική επιτροπή, πριν την έκδοση της απόφασης.
Το μέλος του Δ.Σ. που αντικαθίσταται από την πειθαρχική επιτροπή μπορεί να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση με αίτηση του.
Η Δευτεροβάθμια επιτροπή συνεδριάζει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης του μέλους του Δ.Σ.
Τα μέλη του Συνδικάτου τα οποία δεν εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ή δεν συμμετέχουν σε δύο κατά σειρά Γενικές Συνελεύσεις ή έχουν αντικαταστατική συμπεριφορά παραπέμπονται από το Δ.Σ. στην πειθαρχική επιτροπή και τους επιβάλλεται η αποβολή τους από το Μητρώο Μελών για ένα έτος.
Τα μέλη του συνδικάτου στους οποίους επεβλήθη ποινή αποπομπής μπορούν να προσφύγουν στην Δευτεροβάθμια πειθαρχική επιτροπή που αποφασίζει τελεσίδικα.
Τα μέλη τα οποία αλλάζουν εργασιακή σχέση και η νέα σχέση αντιτίθεται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού, διαγράφονται πάραυτα από το Μητρώο Μελών.
Δευτεροβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή ορίζεται η Συνέλευση των Αντιπροσώπων και για το σκοπό αυτό εκλέγει τριμελές Προεδρείο καθ’ έτος στην πρώτη τακτική της συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 30 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Την φροντίδα για την διεξαγωγή των εκλογών για τα όργανα Διοίκησης, την Συνέλευση Αντιπροσώπων και τους Αντιπροσώπους στα Δευτεροβάθμια όργανα, την έχει η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου.
Κάθε μέλος του Συνδικάτου που έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για μέλος της εφορευτική επιτροπή στην Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κάθε τρία χρόνια και που αποτελεί την εκλογική συνέλευση.
Η εφορευτική επιτροπή δέχεται αιτήσεις συνδυασμών η μεμονωμένων υποψηφίων για όλα τα αξιώματα.
Οι υποψηφιότητες κατατίθενται εντός 20 ημερών από την ημέρα εκλογής της εφορευτικής επιτροπής.
Την 21η ημέρα ανακοινώνονται οι συνδυασμοί και το ενιαίο ψηφοδέλτιο των μεμονωμένων υποψηφίων από την εφορευτική επιτροπή και θυροκολλείται στην είσοδο των γραφείων του Συνδικάτου.
Η έναρξη της εκλογικής διαδικασία πραγματοποιείται την 10η ημέρα από την ημέρα ανακοίνωση των συνδυασμών.
Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι το έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει, που έχει διανυθεί διάστημα ενός έτους από την εκτέλεση της ποινής αποπομπής τους, που δεν έχουν εκλεγεί στο αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. περισσότερες από τρεις συνεχόμενες θητείες σ΄ αυτό.
Ομοίως ο Πρόεδρος, ο Αν. Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας δεν μπορούν να εκλέγονται στα ίδια αξιώματα περισσότερο από τρις συνεχόμενες θητείες στο Δ.Σ.
Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Ομοίως κανένα μέλος τακτικό ή αναπληρωματικό της εφορευτικής επιτροπή δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στα όργανα Διοίκησης και Αντιπροσώπων.
Στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής για όλη την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση, το ύψος της οποίας αποφασίζει το Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ 31

Στην εφορευτική επιτροπή την ημέρα των εκλογών προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος που έχει διορισθεί από το Πρωτοδικείο.
Κατά την εκλογική διαδικασία στον χώρο που πραγματοποιούνται οι εκλογές βρίσκονται τρεις τον αριθμό κάλπες. Μια για Δ.Σ. και Ελεγκτική Επιτροπή, μια για Αντιπροσώπου στο ΕΚΑ και μια για Αντιπροσώπου στην ΟΗΕ.
Τα μέλη του συνδικάτου που είναι μέλη και επιχειρησιακών σωματείων με δήλωσή τους αν δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό δικαίωμα για αντιπροσώπους για Εργατικό Κέντρο και Ομοσπονδία ή χωριστά, δηλαδή είτε για το Εργατικό Κέντρο είτε για την Ομοσπονδία θα ψηφίζουν μόνο το ψηφοδέλτιο για τους αντίστοιχους Αντιπροσώπους.
Το μέλος που έχει ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα για Αντιπροσώπους και στα δύο δευτεροβάθμια όργανα αλλά δεν ήταν υποψήφιος σε κανένα από αυτά ή δεν έχει ανακηρυχθεί αναπληρωματικός, δύναται να είναι υποψήφιος για αντιπρόσωπος σε όποια δευτεροβάθμια οργάνωση επιθυμεί, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν.
Όλα τα μέλη που είναι και μέλη επιχειρησιακών σωματείων έχουν τον δικαίωμα του εκλέγεσθαι και του εκλέγειν για το Δ.Σ. , την Ε. Ε. και την Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τις κάλπες και τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές παρουσία του δικαστικού αντιπροσώπου και κατόπιν σφραγίζει τις κάλπες.
Όλα τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει κατά την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας.
Το κάθε μέλος που προσέρχεται για άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, εξακριβώνεται ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις, έχει μαζί του το εκλογικό βιβλιάριο και την ταυτότητα του.
Μετά την εξακρίβωση των στοιχείων ψηφίζει πρώτα για το Δ.Σ., την Ε. Ε. και στην συνέχεια για Αντιπροσώπους στα Δευτεροβάθμια όργανα.
Μετά την λήξη της εκλογικής διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων και την κατανομή των εδρών ανά συνδυασμό και στην συνέχεια την διαλογή των ψήφων.
Όλοι οι υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί με βάση την σειρά επιτυχίας του.
Στην συνέχεια ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού ανακηρύσσει από τα αναπληρωματικά μέλη, τους 50 της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Συντάσσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μαζί με τον δικαστικό αντιπρόσωπο τα υπογράφει και τα παραδίδει στον πρώτον του πρώτου συνδυασμού επιτυχόντα.ΑΡΘΡΟ 32 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή μετά την εκλογή της ορίζει τον Πρόεδρο της.
Συνεδριάζει τακτικά αν τρίμηνο.
Τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταγράφονται οι έλεγχοι των οικονομικών του Συνδικάτου, υπογράφεται από όλα τα μέλη και ακριβές αντίγραφο προσκομίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συντάσσει την ετήσια έκθεση οικονομικής διαχείρισης και την θέτει προς ψήφιση στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
Όλες οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής τίθενται προς ψήφιση από τις Γενικές Συνελεύσεις.
Έχει δικαίωμα να ελέγχει όλα τα παραστατικά του ταμείου, τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ., την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και κάθε κίνηση λογαριασμών, καθώς και την διαχείριση και τα αποθεματικά του ταμείου αλληλοβοηθείας.

ΑΡΘΡΟ 33 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων έχει δικαίωμα να δημιουργήσει ταμείο αλληλοβοηθείας και να το θέσει υπό την εποπτεία της, ορίζοντας διαχειριστές με μυστική ψηφοφορία.
Από τα γενικά έσοδα του Συνδικάτου το 15% αποδίδονται στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων στην πρώτη της συνεδρίαση θα συντάξει τον κανονισμό του ταμείου αλληλοβοηθείας και τον σκοπό ίδρυσής του.
Στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης των αποθεματικών του, που πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων.
Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας διοικείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διαχειριστή του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 34 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προκειμένου να γίνει τροποποίηση του καταστατικού συγκαλείται ειδική Γεν. Συνέλευση με απαρτία την παρουσία του 75% κατ’ ελάχιστον ταμειακώς εντάξει μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Εάν στην πορεία διαπιστωθεί ότι οι παρόντες είναι λιγότεροι του 50% της απαρτίας όπως διαπιστώθηκε στην έναρξη τότε δεν λαμβάνεται καμία απόφαση.
Με την ίδια σύνθεση και τις ίδιες διαδικασίες αποφασίζεται και η διάλυση ή συγχώνευση του Συνδικάτου, καθώς και η αποχώρηση του από Δευτεροβάθμια Οργάνωση.ΑΡΘΡΟ 35

Το Συνδικάτο έχει σφραγίδα στρογγυλή, περιμετρικά γράφεται ο τίτλος « Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Μισθωτών Αττικής», στο κέντρο ένα τρίγωνο αντιστάσεων και εσωτερικά του τριγώνου τα αρχικά του συνδικάτου και το έτος ίδρυσης του.


ΑΡΘΡΟ 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α] Πριν την κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο προς έγκριση, τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν καταστατικό θα συνέλθουν σε ιδρυτική συνέλευση η οποία θα εκλέξει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.
Β] Ένα χρόνο μετά την εκλογική Γενική Συνέλευση θα εκδοθούν τα εκλογικά βιβλιάρια, των οποίων η ισχύς θα επικυρωθεί από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ.
Μέχρι την έκδοση των εκλογικών βιβλιαρίων θεωρείται εκλογικό βιβλιάριο το Βιβλιάριο Ασθενείας του ΙΚΑ.

ΑΡΘΡΟ 37

Το Βιβλιάριο Ασθενείας του ΙΚΑ το οποίο αντικαθιστά το εκλογικό βιβλιάριο θα έχει ισχύ και θα παρέχει το δικαίωμα στο μέλος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα μόνο όταν είναι θεωρημένο την τελευταία διετία.


ΑΡΘΡΟ 38 ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Το Συνδικάτο έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
- Μητρώο μελών
- Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων
- Πρακτικών Δ.Σ.
- Βιβλίο Ταμείου
- Πρακτικών Εφορευτικής Επιτροπής
- Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής
- Διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
- Εισερχομένων & Εξερχόμενων
- Διαχείρισης Ταμείου Αλληλοβοηθείας.


Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 38 άρθρα και υπογράφεται από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη, τα οποία συνεδρίασαν και αφού συμφώνησαν επί των άρθρων του Καταστατικού εξέλεξαν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τους:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωνσταντίνου Ευάγγελο του Ιωάννη
Σαπουντζή Νικόλαος του Δημητρίου
Παπαθανασίου Γεώργιο του Θεοδώρου
Γαλάνη Στυλιανό του Εμμανουήλ
Φλώρος Ευάγγελος του Νικολάου
Μούνδρου Ιωάννη του Ευαγγέλου
Κωνσταντινίδη Ιωάννη του Δημητρίου
Δήμου Δημήτριο του Φώτη
Χαϊλαζίδης Χαράλαμπος του Βασιλείου
Μπατής Νικόλαος του Αθανασίου
Δημητρακόπουλος Γεώργιος του Νικόλαος